راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1400/1/28 | 
راهنمای نویسندگان
فصلنامه «سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی» به انتشار مقاله ­هایی می­ پردازد که برگرفته از پژوهش ­های ناب مداخله­ ای و مقایسه ­ای در قلمروهای متنوع مشاوره و روان‌شناسی کاربردی باشند و نیز نتایج عملی و قابل استفاده­ای را برای حل مشکلات فراهم آورند و یا زمینه ­هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش­ های بنیادی در آن کاربرد داشته باشد. بنابراین رسالت اصلی این فصلنامه، به­ ویژه درعصر کنونی که پیچیدگی ­ها و فن‌آوری‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده و معضلات متعددی را پدید آورده است؛ انتشار یافته­ های بدیع علوم روان‌شناسی و مشاوره است که در زمینه­ های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران فراهم نماید.
   در نتیجه تاکید این فصلنامه بر چاپ مقاله‌های عمدتاً کاربردی در زمینه‌های خانواده، مشاوره، بالینی، اجتماعی و سلامت است.
برای مقالات انگلیسی لطفاً به این صفحه مراجعه نمایید.

 
صفحه اول مقاله
۱.  عنوان فارسی مقاله:  با قلم B Nazanin اندازه ۱۴ Bold نوشته شود و باید حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ کلمه، و شامل متغیرهای اصلی پژوهش، جامع، مانع، جذاب، کوتاه و گویا باشد و به طور خلاصه مضمون اصلی، متغیرها یا مسائل نظری مورد پژوهش و رابطۀ بین آن ها را نشان دهد.
۲. مشخصات نویسندگان به فارسی: زیر عنوان فارسی مقاله، نام و نام خانوادگی مسئول و دیگر نویسندگان، به ترتیب با قلمB Nazanin  اندازه ۱۰ Bold  و مرتبه علمی و نام دانشگاه همراه با شماره تماس و پست الکترونیکی (Email)،  آن ها در اندازه ۱۰  B Nazanin در پاورقی نوشته و تاریخ ارسال مقاله قید می شود.
۳. چکیده­ ها: به دو زبان­ فارسی و انگلیسی، حداقل دارای ۱۵۰ و حداکثر ۳۰۰ کلمه، شامل زمینه و هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. لازم است هر یک از چکیده­ های فارسی و انگلیسی، در صفحۀ جداگانه­ ای در یک پاراگراف نگاشته و در چارچوبی که در زیر می ­آید، تنظیم شود.
۴. کلیدواژه ­ها: شامل ۳ تا ۵ واژه از متغیرهای اصلی پژوهش و به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده­ ارائه و تنظیم  شود.
 
چکیده فارسی
زمینه و هدف: در اندازه ۱۱ B Nazanin
روش پژوهش:  در اندازه ۱۱ B Nazanin : شامل روش پژوهش مثلاً همبستگی، آزمایشی و ...، جامعه آماری و تعداد آن حتما قید شود، نمونه آماری و تعداد آن، روش نمونه گیری و ابزارهای مورد استفاده همراه با نام سازنده / گان و سال ساخت آن­ها است.
یافته­ ها: در اندازه ۱۱ B Nazanin : علاوه بر یافته ها لازم است در پژوهش ­های آزمایشی و مداخله­ ای، پیگیری نیز انجام و به نتایج حاصل از پیگیری دراین قسمت اشاره شود.
نتیجه ­گیری: در اندازه ۱۱ B Nazanin : علاوه بر نتیجه­ گیری، پیشنهاداتی کاربردی با توجه به نتایج پژوهش ارائه شود.
کلید واژه ­ها:در اندازه ۱۱  B Nazanin: ایتالیک، به ترتیب حروف الفبا و صرفاً باید محدود به واژه­ های عنوان باشد.
 
صفحه دوم مقاله
۵. عنوان لاتین مقاله: عنوان انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه ۱۳ Bold و باید دقیقاً مطابق با عنوان فارسی تنظیم شود.
۶. مشخصات نویسندگان به انگلیسی: زیر عنوان انگلیسی مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان به ترتیب به زبان انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه ۱۰ Bold   و مرتبه علمی و نام دانشگاه و ایمیل آدرس آن ها در اندازه ۱۰ Times New Roman  در پاورقی نوشته شود.
۷. چکیده انگلیسی: با قلم Times New Roman اندازه ۱۱ و لازم است دقیقاً مطابق با عنوان فارسی و صرفا در چارچوب و عنوان واژه ­های زیر تنظیم شود.
Abstract
Background and Aim: در اندازه ۱۱Times New Roman
Methods: در اندازه ۱۱  Times New Roman
Results: در اندازه ۱۱  Times New Roman
Conclusion: در اندازه  ۱۱  Times New Roman
Key words: در اندازه ۱۱  Times New Roman
 
صفحات سوم تا صفحات آخر مقاله
 1. مقدمه در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold
 • در این بخش موارد زیر در اندازه ۱۲ B Nazaninباید منظور شود:
الف. تشریح ابعاد، حدود، جنبه ­های مجهول، مبهم و بیان مسأله؛
ب‌. پیشینه پژوهش؛
ت‌. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش؛
ث‌. هدف/های پژوهش؛
ج‌. سؤال/ ها یا فرضیه/ های پژوهش.
 
 1. روش­ در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold
 • در این بخش باید موارد زیر در اندازه ۱۲ B Nazanin در یک پاراگراف ذکر  و تنظیم شود
الف. طرح یا روش پژوهش به عنوان مثال از نوع همبستگی، پس­ رویدادی و نظایر آن؛
ب‌.  جامعه آماری
ت‌.  تعداد جامعه آماری حتما قید شود؛
ث‌.  روش نمونه گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛
ج‌.   حجم نمونه
ح‌.   معیارهای حذف و انتخاب آزمودنی ­ها
خ‌.   این قسمت به گونه ­ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند.
د‌.   پژوهش­های آزمایشی و مداخله ­ای حتی الامکان باید پیگیری داشته باشند و نتایج حاصل از پیگیری در چکیده ها، یافته ­ها و نتیجه­ گیری بیان شود.
 1. ابزار پژوهش در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold
 
 • در این بخش باید موارد زیر در اندازه ۱۲ BNazaninذکر شود:
الف. ابزارهای پژوهش شماره گذاری نشود؛
ب. در بخش معرفی ابزارها، لازم است اطلاعات منسجمی درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه ­های آن و ذکر شماره سوال ­های هر مولفه، پایایی و روایی، شیوه اجرا و نمره گذاری به ­طورکامل ارائه شود
پ. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای هریک از ابزارهای پژوهش محاسبه و گزارش شود.
ت. در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش، هر یک از جلسات مداخله به­ طور مختصر و مفید در یک جدول و در ستون‌های جداگانه (شامل تعداد جلسات، اهداف جلسات، تکالیف) و قابل فهم به­ گونه ای توضیح داده شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را تکرار کنند.
 1. شیوه اجرای پژوهش: شامل توضیحات روشنی دربارۀ شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن و مراحل گردآوری اطلاعات بد.ن ذکر مطالب تکراری باشد.
 
۱۲.یافته­ ها در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold
 • در این بخش موارد زیر در اندازه ۱۲ B Nazaninمنظور می شود:
الف. ویژگی ­های جمعیت شناختی آزمودنی­ ها به ­طورکامل در یک پاراگراف، بدون ارائه جدول بیان شود؛
ب‌.    روش تجزیه و تحلیل داده ها ذکر شود؛
ت‌.   ارائه جدول ها و نمودارهای ضروری طبق منبع معرفی شده زیر و مانند نمونه ارائه شده زیر باشد.
 
نمونه جدول
 جدول۱. میانگین، انحراف معیار، مفروضه‌های نمره‌های متغیرهای پژوهش
متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی ضریب تحمل تورم واریانس دوربین واتسون
تعارض کار-خانواده ۱۲/۳ ۳۹/۰ ۵۴/۰ ۲۹/۱- ۵۰/۰ ۹۸/۱ ۹۰/۱
سرمایه روان‌شناختی ۴۵/۳ ۶۸/۰ ۵۸/۰ ۳۲/۰- ۷۲/۰ ۳۷/۱ ۹۱/۱
تعارض زناشویی ۲۰/۱۳۴ ۳۰/۹ ۴۰/۰ ۳۴/۱- ۵۲/۰ ۹۱/۱ 
 
 
   
ث‌.   عنوان جدول در اندازه ۱۱ B Nazanin و Bold در بالای جدول و  متن آن اندازه ۱۱  B Nazanin و  توضیحات مربوط به هر جدول باید در زیر جدول در اندازه ۱۲ B Nazanin آورده شود.
ج‌.   در صورت ارائه جدول ها و نمودارها، لازم است از نوشتن مجدد اعداد و ارقام موجود در جداول، در متن جداً خودداری و فقط به نتایج جدول، در زیر جدول اشاره شود.
چ. عنوان نمودار یا شکل در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold در زیر آن و توضیحات مربوطه  نیز در اندازه ۱۲ Nazanin B در زیر نمودار یا شکل آورده شود.
ح‌.   جدول­ها و نمودارها و توضیحات زیر آن­ها به ­شیوه­ ای ارائه شود که امکان تحلیل یافته­ ها توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. به­ علاوه مقاله از کمترین تعداد لازم جدول، شکل و نمودار برخوردار باشد.
 
۱۳. بحث و نتیجه­ گیری در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold
 • در این بخش موارد زیر در اندازه ۱۲ BNazaninمنظور می شود:
الف. بحث و نتیجه ­گیری براساس یافته ­های مستند و بر پایه هدف­ های پژوهش نوشته شود. در این قسمت یافته ­ها با پیشینه مقایسه و نتایج تبیین می شوند. بحث، جمع­بندی و راه کارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطه پژوهش بیان و در انتها در یک پاراگراف یک نتیجه­ گیری کاربردی نیز ارائه شود.
ب‌.    از تکرار مجدد سؤال­ها، فرضیه­ ها و اعداد و ارقام پژوهش در این قسمت خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون آن­ها اشاره شود.
پ. لازم است شباهت­ها و تفاوت­های بین نتایج پژوهش با پژوهش­های قبلی روشن شود. محدودیت­ها، پیشنهادها و راه کارها و تلویحات کاربردی مورد بحث قرار گیرد.
 1. موازین اخلاقی: لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخلاقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی­ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آن­ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه ­های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه ­ها بیان و کد اخلاق پژوهش را برای کارآزمایی­های بالینی و شماره مصوب پایان نامه­ ها یا طرح­های پژوهشی را برای پژوهش­های غیربالینی درج کنند.
 2. سپاسگزاری: لازم است که نویسندگان در این قسمت، از تمامی حامیان مالی، مسئولان، شرکت کنندگان/آزمودنی­ها و سایر افرادی که جزء نویسندگان نیستند و در اجرای پژوهش با آن­ها همکاری داشته­ اند؛ تشکر و قدردانی کنند.
 3. مشارکت نویسندگان: اسامی، سهم و نوع همکاری هریک از نویسندگانی در جدول مربوطه در برگه تعهدنامه ذکر می­شود که در طراحی، مدیریت طرح، مفهوم سازی، اجرا، تحلیل و تفسیر داده­ها، تهیه پیش­نویس، بازبینی و اصلاح، ویراستاری و نهایی سازی مقاله مشارکت داشته­اند­. مشارکت در جذب منابع مالی و یا گردآوری داده­ها برای قرار گرفتن در فهرست نویسندگان کافی نیست.
 4. تعارض منافع: لازم است که نویسندگان در این قسمت، موارد مشمول تعارض منافع را که می­تواند در کارشان سوگیری ایجاد کند؛ شناسایی و اعلام کنند.

 ۱۴. منابع در اندازه ۱۲ B Nazanin و Bold
الف.  فهرست مآخذ فارسی (در اندازه ۵/۱۱ B Nazanin ) و انگلیسی (با قلم Times New Roman در اندازه ۵/۱۰) تهیه و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به روش APA تنظیم شود.
ب. دقت شود تمام منابعی که در متن مقاله سال انتشار آن داخل پرانتز نوشته شده است باید در فهرست منابع بیاید.
پ. منابعی که در متن نیست نباید در فهرست منابع نوشته شود و بالعکس و منابع باید جدید و به روز باشد.
ت‌. لازم است در تدوین مقاله بیشتر از مجله ­های علمی-پژوهشی انگلیسی و فارسی معتبر استفاده شود، نه از پایان­ نامه­ ها و کتاب­ها. در مجموع استفاده از پایان­ نامه­ه ا و کتاب­ها فقط حدود ده درصد منابع را به خود اختصاص دهد.
ث. شیوه استناددهی در متن بر مبنای APA باشد. در اولین جا در متن باید برای اولین بار اسامی ۵ نفر اول همکاران به انگلیسی ذکر و در موارد بعدی «et al» و در پاورقی همان صفحه لاتین آن نوشته شود. به این شکل: این توانایی نقشی اساسی در زندگی اجتماعی دارد (Trudel & Goldfarb, ۲۰۱۰). در دفعات بعدی می توان پس از نوشتن نام نویسنده اول برای بقیه «et al» نوشت. به این شکل: نیروی برانگیزنده رفتارهای اجتماعی است که انسجام گروهی را در پی دارد (جولیفی و فارینگتن، ۲۰۰۴؛ ریف و همکاران، ۲۰۱۰). 
ج.  شیوه نگارش فهرست منابع و آوردن نقطه، ویرگول و خط فاصله ها دقیقاً بر مبنای الگوی APA رعایت شود.
چ. در نوشتن فهرست منابع و مآخذ به موارد زیر از قبیل نقطه، وریگول، فاصله و ایتالیک که به رنگ سبز است توجه شود.
ح. در منابع انگلیسی و فارسی اگر منبع مقاله است، دوره، سال و شماره صفحه باید با توجه به الگوی زیرترجمه و نوشته شود و در انتها هایپرلینک منبع قید شود.
مقاله
توجه: کلیه منابع فارسی باید به انگلیسی ترجمه و در انتها (persian) نوشته شود. همچنین همه منابع باید هایپر لینک داده شود [Link].
Assadi, E., Fathabadi, J., Mohammad Sharifi, F. (۲۰۱۴). The Relationship between Couple Burnout, Sexual Assertiveness, and Sexual Dysfunctional Beliefs in Married Women. Family Counseling and Psychotherapy, ۳(۴), ۶۶۱-۶۹۲. (Persian) [Link]
Bahmani, M., Fallahchaie, S., Zareie, E. (۲۰۱۲). Comparison of Equity between Satisfied and Conflicting Couples. Family Counseling and Psychotherapy, ۱(۳), ۳۸۲-۳۹۵. (Persian) [Link]
Crawford, M. (۲۰۰۶). Transformations: Women, gender & psychology. New York: Mc Grow-Hill Companies. Inc [Link]
De Cremer, D., & van Dijke, M. (۲۰۰۹). On the psychology of justice as a social regulation tool. Netherlands Journal of Psychology۶۵(۴), ۱۱۴-۱۱۷. [Link]
Durğut, S., & Kısa, S. (۲۰۱۸). Predictors of marital adjustment among child brides. Archives of psychiatric nursing۳۲(۵), ۶۷۰-۶۷۶. [Link]
Feshangchi, A., and Bostan, N. (۲۰۱۷). Relationship between marital adjustment and marital boredom among primary school teachers in Kermanshah, ۹th International Conference on Psychology and Social Sciences. (Persian) [Link]
مواردی دیگری که باید در نگارش و تایپ مقاله رعایت شود:
 • تمام ویرگول­ها، نقطه­ ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود، نه برعکس. یعنی نقطه (.)، نقطه ویرگول (؛) و ویرگول (،) به کلمه قبل چسبیده از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.
 • تمام پانویس ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره ۱ آغاز شود.
 • نیم فاصله ­ها رعایت شود (برای درج نیم فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl و کلید استفاده کنید) به­عنوان مثال: می شود (غلط) / می­شود (صحیح) است.
 • تمامی اعداد به کار رفته در متن باید فارسی باشد.
 • فاصله بین خطوط یک سانتی متر باشد.
 • از آوردن واژه ها و مخفف واژه های لاتین در متن جداً خودداری و از معادل واژه های فارسی استفاده شود.
 • تعداد صفحات مقاله براساس الگوی حاضر حداقل ۱۵ و حداکثر ۱۸ صفحه وزیری (۵/۱۶ × ۵/۲۳) و به صورت تایپ شده در محیط word باشد.
 • در مقاله ­های برگرفته از پایان­ نامه ­ها یا طرح ­های پژوهشـی دانشگاه­ها و سازمـان­ها، ذکر برگرفته­ شده از پایان­ نامه یا طرح­های پژوهشی و تاریخ دفاع از پایان­نامه و تاریخ اتمام پژوهش الزامی است.
 • تمام عنوان ها در اندازه ۱۲ B Nazanin و Boldو  متن مقاله در اندازه ۱۲ B Nazanin در محیط Word نوشته شود.
​​​​​​​
تعارض منافع

لطفا فرم تعارض منافع را دانلود و تکمیل و از طریق سامانه الکترونیکی مجله ارسال نمایید. تعارض منافع شامل مواردی است که ممکن است کاملاً آشکار نباشد و ممکن است بر قضاوت نویسنده، داوران و ویراستاران تأثیر بگذارد. آنها به عنوان مواردی توصیف شده اند که وقتی بعداً آشکار شوند، خواننده منطقی احساس گمراهی یا فریب خوردن می کند. آنها ممکن است شخصی، تجاری، سیاسی، دانشگاهی یا مالی باشند. منافع «مالی» ممکن است شامل اشتغال، تأمین مالی تحقیقات، مالکیت سهام یا سهام، پرداخت برای سخنرانی یا سفر، مشاوره و پشتیبانی شرکت برای کارکنان باشد. نویسندگان باید هر گونه شرایط یا علایق شخصی را که ممکن است به عنوان تأثیر نامناسب بر نمایش یا تفسیر نتایج تحقیق گزارش‌شده در نظر گرفته شود، شناسایی و اعلام کنند. در صورت عدم وجود تعارض منافع، لطفاً تأیید کنید که "نویسندگان تعارض منافع را اعلام نمی کنند." هرگونه نقش حامیان مالی در طراحی مطالعه؛ در جمع آوری، تجزیه و تحلیل یا تفسیر داده ها؛ در نگارش مقاله، یا در تصمیم به انتشار نتایج باید در این بخش اعلام شود. اگر نقشی وجود ندارد، لطفاً تصدیق کنید: "حامیان هیچ نقشی در طراحی مطالعه، در جمع آوری، تجزیه و تحلیل یا تفسیر داده ها، در نگارش مقاله و تصمیم گیری برای انتشار نتایج نداشته اند". 


​​​​​​​

دفعات مشاهده: 1354 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Assessment and Research in Applied Counseling

Designed & Developed by : Yektaweb